श्री विष्णु सहस्त्रनामावलि - Vishnu Sahasranamam PDF Hindi | 1008 Names of Vishnu

Vishnu Sahasranamam

Vishnu Sahasranamam PDF | 1008 Names of Lord Vishnu | श्री विष्णु सहस्त्रनामावलि

श्री विष्णु सहस्त्रनामावलिः
१. ॐ विश्वस्मै नमः ।
२. ॐ विष्णवे नमः ।
३. ॐ वषट्काराय नमः ।
४. ॐ भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः ।
५. ॐ भूतकृते नमः ।
६. ॐ भूतभृते नमः ।
७. ॐ भावाय नमः ।
८. ॐ भूतात्मने नमः ।
९. ॐ भूतभावनाय नमः ।
१०. ॐ पूतात्मने नमः ।
११. ॐ परमात्मने नमः ।
१२. ॐ मुक्तानां परमायै गतये नमः ।
१३. ॐ अव्ययाय नमः ।
१४. ॐ पुरुषाय नमः ।
१५. ॐ साक्षिणे नमः ।
१६. ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः ।
१७. ॐ अक्षराय नमः ।
१८. ॐ योगाय नमः ।
१९. ॐ योगिविदां नेत्रे नमः ।
२०. ॐ प्रधानपुरुषेश्वराय नमः ।
२१. ॐ नारसिंहवपुषे नमः ।
२२. ॐ श्रीमते नमः ।
२३. ॐ केशवाय नमः ।
२४. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
२५. ॐ सर्वस्मै नमः ।
२६. ॐ शर्वाय नमः ।
२७. ॐ शिवाय नमः ।
२८. ॐ स्थाणवे नमः ।
२९. ॐ भूतादये नमः ।
३०. ॐ निधयेऽव्ययाय नमः ।
३१. ॐ समभवाय नमः ।
३२. ॐ भावनाय नमः ।
३३. ॐ भर्त्रे नमः ।
३४. ॐ प्रभवाय नमः ।
३५. ॐ प्रभवे नमः ।
३६. ॐ ईश्वराय नमः ।
३७. ॐ स्वयम्भुवे नमः ।
३८. ॐ शम्भवे नमः ।
३९. ॐ आदित्याय नमः ।
४०. ॐ पुष्कराक्षाय नमः ।
४१. ॐ महास्वनाय नमः ।
४२. ॐ अनादिनिधनाय नमः ।
४३. ॐ धात्रे नमः ।
४४. ॐ विधात्रे नमः ।
४५. ॐ धातवे उत्तमाय नमः ।
४६. ॐ अप्रमेयाय नमः ।
४७. ॐ ह्रषीकेशाय नमः ।
४८. ॐ पद्मनाभाय नमः ।
४९. ॐ अमरप्रभवे नमः ।
५०. ॐ विश्वकर्मणे नमः ।
५१. ॐ मनवे नमः ।
५२. ॐ त्वष्टे नमः ।
५३. ॐ स्थविष्ठाय नमः ।
५४. ॐ स्थविराय ध्रुवाय नमः ।
५५. ॐ अग्राह्याय नमः ।
५६. ॐ शाश्वताय नमः ।
५७. ॐ कृष्णाय नमः ।
५८. ॐ लोहिताक्षयाय नमः ।
५९. ॐ प्रतर्दनाय नमः ।
६०. ॐ प्रभूताय नमः ।
६१. ॐ त्रिककुब्धाम्ने नमः ।
६२. ॐ पवित्राय नमः ।
६३. ॐ मङ्गलपराय नमः ।
६४. ॐ ईशानाय नमः ।
६५. ॐ प्राणदाय नमः ।
६६. ॐ प्राणाय नमः ।
६७. ॐ ज्येष्ठाय नमः ।
६८. ॐ श्रेष्ठाय नमः ।
६९. ॐ प्रजापतये नमः ।
७०. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।
७१. ॐ भूगर्भाय नमः ।
७२. ॐ माधवाय नमः ।
७३. ॐ मधुसूदनाय नमः ।
७४. ॐ ईश्वराय नमः ।
७५. ॐ विक्रमिणे नमः ।
७६. ॐ धन्विने नमः ।
७७. ॐ मेधाविने नमः ।
७८. ॐ विक्रमाय नमः ।
७९. ॐ क्रमाय नमः ।
८०. ॐ अनुत्तमाय नमः ।
८१. ॐ दुराधर्षाय नमः ।
८२. ॐ कृतज्ञाय नमः ।
८३. ॐ कृतये नमः ।
८४. ॐ आत्मवते नमः ।
८५. ॐ सुरेशाय नमः ।
८६. ॐ शरणाय नमः ।
८७. ॐ शर्मणे नमः ।
८८. ॐ विश्वरेतसे नमः ।
८९. ॐ प्रजाभवाय नमः ।
९०. ॐ अह्ने नमः ।
९१. ॐ संवत्सराय नमः ।
९२. ॐ व्यालाय नमः ।
९३. ॐ प्रत्ययाय नमः ।
९४. ॐ सर्वदर्शनाय नमः ।
९५. ॐ अजाय नमः ।
९६. ॐ सर्वेश्वराय नमः ।
९७. ॐ सिद्धाय नमः ।
९८. ॐ सिद्धये नमः ।
९९. ॐ सर्वादये नमः ।
१००. ॐ अच्युताय नमः ।
१०१. ॐ वृषाकपये नमः ।
१०२. ॐ अमेयात्मने नमः ।
१०३. ॐ सर्वयोगविनिःसृताय नमः ।
१०४. ॐ वसवे नमः ।
१०५. ॐ वसुमनसे नमः ।
१०६. ॐ सत्याय नमः ।
१०७. ॐ समात्मने नमः ।
१०८. ॐ असम्मिताय नमः ।
१०९. ॐ समाय नमः ।
११०. ॐ अमोघाय नमः ।
१११. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
११२. ॐ वृषकर्मणे नमः ।
११३. ॐ वृषाकतये नमः ।
११४. ॐ रुद्राय नमः ।
११५. ॐ बहुशिरसे नमः ।
११६. ॐ बभ्रवे नमः ।
११७. ॐ विश्वयोनये नमः ।
११८. ॐ शुचिश्रवसे नमः ।
११९. ॐ अमृताय नमः ।
१२०. ॐ शाश्वतस्थाणवे नमः ।
१२१. ॐ वरारोहाय नमः ।
१२२. ॐ महातपसे नमः ।
१२३. ॐ सर्वगाय नमः ।
१२४. ॐ सर्वविद्भानवे नमः ।
१२५. ॐ विष्वक्सेनाय नमः ।
१२६. ॐ जनार्दनाय नमः ।
१२७. ॐ वेदाय नमः ।
१२८. ॐ वेदविदे नमः ।
१२९. ॐ अव्यङ्गाय नमः ।
१३०. ॐ वेदाङ्गाय नमः ।
१३१. ॐ वेदविदे नमः ।
१३२. ॐ कवये नमः ।
१३३. ॐ लोकाध्यक्षाय नमः ।
१३४. ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।
१३५. ॐ धर्माध्यक्षाय नमः ।
१३६. ॐ कृताकृताय नमः ।
१३७. ॐ चतुरात्मने नमः ।
१३८. ॐ चतुर्व्यूहाय नमः ।
१३९. ॐ चतुर्दंष्ट्राय नमः ।
१४०. ॐ चतुर्भुजाय नमः ।
१४१. ॐ भ्राजिष्णवे नमः ।
१४२. ॐ भोजनाय नमः ।
१४३. ॐ भोक्त्रे नमः ।
१४४. ॐ सहिष्णवे नमः ।
१४५. ॐ जगदादिजाय नमः ।
१४६. ॐ अनघाय नमः ।
१४७. ॐ विजयाय नमः ।
१४८. ॐ जेत्रे नमः ।
१४९. ॐ विश्वयोनये नमः ।
१५०. ॐ पुनर्वसवे नमः ।
१५१. ॐ उपेन्द्राय नमः ।
१५२. ॐ वामनाय नमः ।
१५३. ॐ प्रांशवे नमः ।
१५४. ॐ अमोघाय नमः ।
१५५. ॐ शुचये नमः ।
१५६. ॐ ऊर्जिताय नमः ।
१५७. ॐ अतीन्द्राय नमः ।
१५८. ॐ संग्रहाय नमः ।
१५९. ॐ सर्गाय नमः ।
१६०. ॐ धृतात्मने नमः ।
१६१. ॐ नियमाय नमः ।
१६२. ॐ यमाय नमः ।
१६३. ॐ वेद्याय नमः ।
१६४. ॐ वैद्याय नमः ।
१६५. ॐ सदायोगिने नमः ।
१६६. ॐ वीरघ्ने नमः ।
१६७. ॐ माधवाय नमः ।
१६८. ॐ मधवे नमः ।
१६९. ॐ अतीन्द्रियाय नमः ।
१७०. ॐ महामायाय नमः ।
१७१. ॐ महोत्साहाय नमः ।
१७२. ॐ महाबलाय नमः ।
१७३. ॐ महाबुद्धये नमः ।
१७४. ॐ महावीर्याय नमः ।
१७५. ॐ महाशक्तये नमः ।
१७६. ॐ महाद्युतये नमः ।
१७७. ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः ।
१७८. ॐ श्रीमते नमः ।
१७९. ॐ अमेयात्मने नमः ।
१८०. ॐ महाद्रिधृषे नमः ।
१८१. ॐ महेष्वासाय नमः ।
१८२. ॐ महीभर्त्रे नमः ।
१८३. ॐ श्रीनिवासाय नमः ।
१८४. ॐ सतां गतये नमः ।
१८५. ॐ अनिरुद्धाय नमः ।
१८६. ॐ सुरानन्दाय नमः ।
१८७. ॐ गोविन्दाय नमः ।
१८८. ॐ गोविदां पतये नमः ।
१८९. ॐ मरीचये नमः ।
१९०. ॐ दमनाय नमः ।
१९१. ॐ हंसाय नमः ।
१९२. ॐ सुपर्णाय नमः ।
१९३. ॐ भुजगोत्तमाय नमः ।
१९४. ॐ हिरण्यनाभाय नमः ।
१९५. ॐ सुतपसे नमः ।
१९६. ॐ पद्मनाभाय नमः ।
१९७. ॐ प्रजापतये नमः ।
१९८. ॐ अमृत्यवे नमः ।
१९९. ॐ सर्वदृशे नमः ।
२००. ॐ सिंहाय नमः ।
२०१. ॐ संधात्रे नमः ।
२०२. ॐ संधिमते नमः ।
२०३. ॐ स्थिराय नमः ।
२०४. ॐ अजाय नमः ।
२०५. ॐ दुर्मर्षणाय नमः ।
२०६. ॐ शास्त्रे नमः ।
२०७. ॐ विश्रुतात्मने नमः ।
२०८. ॐ सुरारिघ्ने नमः ।
२०९. ॐ गुरवे नमः ।
२१०. ॐ गुरुतमाय नमः ।
२११. ॐ धाम्ने नमः ।
२१२. ॐ सत्याय नमः ।
२१३. ॐ सत्यपराक्रमाय नमः ।
२१४. ॐ निमिषाय नमः ।
२१५. ॐ अनिमिषाय नमः ।
२१६. ॐ स्त्रग्विणे नमः ।
२१७. ॐ वाचस्पतये उदारधिये नमः ।
२१८. ॐ अग्रण्ये नमः ।
२१९. ॐ ग्रामण्ये नमः ।
२२०. ॐ श्रीमते नमः ।
२२१. ॐ न्यायाय नमः ।
२२२. ॐ नेत्रे नमः ।
२२३. ॐ समीरणाय नमः ।
२२४. ॐ सहस्त्रमूर्ध्ने नमः ।
२२५. ॐ विश्वात्मने नमः ।
२२६. ॐ सहस्त्राक्षाय नमः ।
२२७. ॐ सहस्त्रपदे नमः ।
२२८. ॐ आवर्तनाय नमः ।
२२९. ॐ निवृत्तात्मने नमः ।
२३०. ॐ संवृताय नमः ।
२३१. ॐ सम्प्रमर्दनाय नमः ।
२३२. ॐ अहःसंवर्तकाय नमः ।
२३३. ॐ वह्नये नमः ।
२३४. ॐ अनिलाय नमः ।
२३५. ॐ धरणीधराय नमः ।
२३६. ॐ सुप्रसादाय नमः ।
२३७. ॐ प्रसन्नात्मने नमः ।
२३८. ॐ विश्वधृषे नमः ।
२३९. ॐ विश्वभुजे नमः ।
२४०. ॐ विभवे नमः ।
२४१. ॐ सत्कर्त्रे नमः ।
२४२. ॐ सत्कृताय नमः ।
२४३. ॐ साधवे नमः ।
२४४. ॐ जह्नवे नमः ।
२४५. ॐ नारायणाय नमः ।
२४६. ॐ नराय नमः ।
२४७. ॐ असंख्येयाय नमः ।
२४८. ॐ अप्रमेयात्मने नमः ।
२४९. ॐ विशिष्टाय नमः ।
२५०. ॐ शिष्टकृते नमः ।
२५१. ॐ शुचये नमः ।
२५२. ॐ सिद्धार्थाय नमः ।
२५३. ॐ सिद्धसंकल्पाय नमः ।
२५४. ॐ सिद्धिदाय नमः ।
२५५. ॐ सिद्धिसाधनाय नमः ।
२५६. ॐ वृषाहिने नमः ।
२५७. ॐ वृषभाय नमः ।
२५८. ॐ विष्णवे नमः ।
२५९. ॐ वृषपर्वणे नमः ।
२६०. ॐ वृषोदराय नमः ।
२६१. ॐ वर्धनाय नमः ।
२६२. ॐ वर्धमानाय नमः ।
२६३. ॐ विविक्ताय नमः ।
२६४. ॐ श्रुतिसागराय नमः ।
२६५. ॐ सुभुजाय नमः ।
२६६. ॐ दुर्धराय नमः ।
२६७. ॐ वाग्मिने नमः ।
२६८. ॐ महेन्द्राय नमः ।
२६९. ॐ वसुदाय नमः ।
२७०. ॐ वसवे नमः ।
२७१. ॐ नैकरूपाय नमः ।
२७२. ॐ बृहद्रूपाय नमः ।
२७३. ॐ शिपिविष्टाय नमः ।
२७४. ॐ प्रकाशनाय नमः ।
२७५. ॐ ओजस्तेजोद्युतिधराय नमः ।
२७६. ॐ प्रकाशात्मने नमः ।
२७७. ॐ प्रतापनाय नमः ।
२७८. ॐ ऋद्धाय नमः ।
२७९. ॐ स्पष्टक्षराय नमः ।
२८०. ॐ मन्त्राय नमः ।
२८१. ॐ चन्द्रांशवे नमः ।
२८२. ॐ भास्करद्युतये नमः ।
२८३. ॐ अमृतांशूद्भवाय नमः ।
२८४. ॐ भानवे नमः ।
२८५. ॐ शशबिन्दवे नमः ।
२८६. ॐ सुरेश्वराय नमः ।
२८७. ॐ औषधाय नमः ।
२८८. ॐ जगतः सेतवे नमः ।
२८९. ॐ सत्यधर्मपराक्रमाय नमः ।
२९०. ॐ भूतभव्यभवन्नाथाय नमः ।
२९१. ॐ पवनाय नमः ।
२९२. ॐ पावनाय नमः ।
२९३. ॐ अनलाय नमः ।
२९४. ॐ कामघ्ने नमः ।
२९५. ॐ कामकृते नमः ।
२९६. ॐ कान्ताय नमः ।
२९७. ॐ कामाय नमः ।
२९८. ॐ कामप्रदाय नमः ।
२९९. ॐ प्रभवे नमः ।
३००. ॐ युगादिकृते नमः ।
३०१. ॐ युगावर्ताय नमः ।
३०२. ॐ नैकमायाय नमः ।
३०३. ॐ महाशनाय नमः ।
३०४. ॐ अदृश्याय नमः ।
३०५. ॐ अव्यक्तरूपाय नमः ।
३०६. ॐ सहस्त्रजिते नमः ।
३०७. ॐ अनन्तजिते नमः ।
३०८. ॐ इष्टाय नमः ।
३०९. ॐ अविशिष्टाय नमः ।
३१०. ॐ शिष्टेष्टाय नमः ।
३११. ॐ शिखण्डिने नमः ।
३१२. ॐ नहुषाय नमः ।
३१३. ॐ वृषाय नमः ।
३१४. ॐ क्रोधघ्ने नमः ।
३१५. ॐ क्रोधकृत्कर्त्रे नमः ।
३१६. ॐ विश्वबाहवे नमः ।
३१७. ॐ महीधराय नमः ।
३१८. ॐ अच्युताय नमः ।
३१९. ॐ प्रथिताय नमः ।
३२०. ॐ प्राणाय नमः ।
३२१. ॐ प्राणदाय नमः ।
३२२. ॐ वासवानुजाय नमः ।
३२३. ॐ अपां निधये नमः ।
३२४. ॐ अधिष्ठानाय नमः ।
३२५. ॐ अप्रमत्ताय नमः ।
३२६. ॐ प्रतिष्ठिताय नमः ।
३२७. ॐ स्कन्दाय नमः ।
३२८. ॐ स्कन्दधराय नमः ।
३२९. ॐ धुर्याय नमः ।
३३०. ॐ वरदाय नमः ।
३३१. ॐ वायुवाहनाय नमः ।
३३२. ॐ वासुदेवाय नमः ।
३३३. ॐ बृहद्भानवे नमः ।
३३४. ॐ आदिदेवाय नमः ।
३३५. ॐ पुरन्दराय नमः ।
३३६. ॐ अशोकाय नमः ।
३३७. ॐ तारणाय नमः ।
३३८ ॐ ताराय नमः ।
३३९. ॐ शूराय नमः ।
३४०. ॐ शौरये नमः ।
३४१. ॐ जनेश्वराय नमः ।
३४२. ॐ अनुकूलाय नमः ।
३४३. ॐ शतावर्ताय नमः ।
३४४. ॐ पद्मिने नमः ।
३४५. ॐ पद्मनिभेक्षणाय नमः ।
३४६. ॐ पद्मनाभाय नमः ।
३४७. ॐ अरविन्दाक्षाय नमः ।
३४८. ॐ पद्मगर्भाय नमः ।
३४९. ॐ शरीरभृते नमः ।
३५०. ॐ महर्द्धये नमः ।
३५१. ॐ ऋद्धाय नमः ।
३५२. ॐ वृद्धात्मने नमः ।
३५३. ॐ महाक्षाय नमः ।
३५४. ॐ गरुडध्वजाय नमः ।
३५५. ॐ अतुलाय नमः ।
३५६. ॐ शरभाय नमः ।
३५७. ॐ भीमाय नमः ।
३५८. ॐ समयज्ञाय नमः ।
३५९. ॐ हविर्हरये नमः ।
३६०. ॐ सर्वलक्षणलक्षण्याय नमः ।
३६१. ॐ लक्ष्मीवते नमः ।
३६२. ॐ सिमितञ्जयाय नमः ।
३६३. ॐ विक्षराय नमः ।
३६४. ॐ रोहिताय नमः ।
३६५. ॐ मार्गाय नमः ।
३६६. ॐ हेतवे नमः ।
३६७. ॐ दामोदराय नमः ।
३६८. ॐ सहाय नमः ।
३६९. ॐ महीधराय नमः ।
३७०. ॐ महाभागाय नमः ।
३७१. ॐ वेगवते नमः ।
३७२. ॐ अमिताशनाय नमः ।
३७३. ॐ उद्भवाय नमः ।
३७४. ॐ क्षोभणाय नमः ।
३७५. ॐ देवाय नमः ।
३७६. ॐ श्रीगर्भाय नमः ।
३७७. ॐ परमेश्वराय नमः ।
३७८. ॐ करणाय नमः ।
३७९. ॐ कारणाय नमः ।
३८०. ॐ कर्त्रे नमः ।
३८१. ॐ विकर्त्रे नमः ।
३८२. ॐ गहनाय नमः ।
३८३. ॐ गुहाय नमः ।
३८४. ॐ व्यवसायाय नमः ।
३८५. ॐ व्यवस्थानाय नमः ।
३८६. ॐ संस्थानाय नमः ।
३८७. ॐ स्थानदाय नमः ।
३८८. ॐ ध्रुवाय नमः ।
३८९. ॐ परर्द्धये नमः ।
३९०. ॐ परमस्पष्टाय नमः ।
३९१. ॐ तुष्टाय नमः ।
३९२. ॐ पुष्टाय नमः ।
३९३. ॐ शुभेक्षणाय नमः ।
३९४. ॐ रामाय नमः ।
३९५. ॐ विरामाय नमः ।
३९६. ॐ विरजसे नमः ।
३९७. ॐ मार्गाय नमः ।
३९८. ॐ नेयाय नमः ।
३९९. ॐ नयाय नमः ।
४००. ॐ अनयाय नमः ।
४०१. ॐ वीराय नमः ।
४०२. ॐ शक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः ।
४०३. ॐ धर्माय नमः ।
४०४. ॐ धर्मविदुत्तमाय नमः ।
४०५. ॐ वैकुण्ठाय नमः ।
४०६. ॐ पुरुषाय नमः ।
४०७. ॐ प्राणाय नमः ।
४०८. ॐ प्राणदाय नमः ।
४०९. ॐ प्रणवाय नमः ।
४१०. ॐ पृथवे नमः ।
४११. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।
४१२. ॐ शत्रुघ्नाय नमः ।
४१३. ॐ व्याप्ताय नमः ।
४१४. ॐ वायवे नमः ।
४१५. ॐ अधोक्षजाय नमः ।
४१६. ॐ ऋतवे नमः ।
४१७. ॐ सुदर्शनाय नमः ।
४१८. ॐ कालाय नमः ।
४१९. ॐ परमेष्ठिने नमः ।
४२०. ॐ परिग्रहाय नमः ।
४२१. ॐ उग्राय नमः ।
४२२. ॐ संवत्सराय नमः ।
४२३. ॐ दक्षाय नमः ।
४२४. ॐ विश्रामाय नमः ।
४२५. ॐ विश्वदक्षिणाय नमः ।
४२६. ॐ विस्ताराय नमः ।
४२७. ॐ स्थावरस्थाणवे नमः ।
४२८. ॐ प्रमाणाय नमः ।
४२९. ॐ बीजायाव्ययाय नमः ।
४३०. ॐ अर्थाय नमः ।
४३१. ॐ अनर्थाय नमः ।
४३२. ॐ महाकोशाय नमः ।
४३३. ॐ महाभोगाय नमः ।
४३४. ॐ महाधनाय नमः ।
४३५. ॐ अनिर्विण्णाय नमः ।
४३६. ॐ स्थविष्ठाय नमः ।
४३७. ॐ अभुवे नमः ।
४३८. ॐ धर्मयूपाय नमः ।
४३९. ॐ महामखाय नमः ।
४४०. ॐ नक्षत्रनेमये नमः ।
४४१. ॐ नक्षत्रिणे नमः ।
४४२. ॐ क्षमाय नमः ।
४४३. ॐ क्षामाय नमः ।
४४४. ॐ समीहनाय नमः ।
४४५. ॐ यज्ञाय नमः ।
४४६. ॐ इज्याय नमः ।
४४७. ॐ महेज्याय नमः ।
४४८. ॐ क्रतवे नमः ।
४४९. ॐ सत्राय नमः ।
४५०. ॐ सतां गतये नमः ।
४५१. ॐ सर्वदर्शिने नमः ।
४५२. ॐ विमुक्तात्मने नमः ।
४५३. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
४५४. ॐ ज्ञानाय उत्तमाय नमः ।
४५५. ॐ सुव्रताय नमः ।
४५६. ॐ सुमुखाय नमः ।
४५७. ॐ सूक्ष्माय नमः ।
४५८. ॐ सुघोषाय नमः ।
४५९. ॐ सुखदाय नमः ।
४६०. ॐ सुह्रदे नमः ।
४६१. ॐ मनोहराय नमः ।
४६२. ॐ जितक्रोधाय नमः ।
४६३. ॐ वीरबाहवे नमः ।
४६४. ॐ विदारणाय नमः ।
४६५. ॐ स्वापनाय नमः ।
४६६. ॐ स्ववशाय नमः ।
४६७. ॐ व्यापिने नमः ।
४६८. ॐ नैकात्मने नमः ।
४६९. ॐ नैककर्मकृते नमः ।
४७०. ॐ वत्सराय नमः ।
४७१. ॐ वत्सलाय नमः ।
४७२. ॐ वत्सिने नमः ।
४७३. ॐ रत्नगर्भाय नमः ।
४७४. ॐ धनेश्वराय नमः ।
४७५. ॐ धर्मगुपे नमः ।
४७६. ॐ धर्मकृते नमः ।
४७७. ॐ धर्मिणे नमः ।
४७८. ॐ सते नमः ।
४७९. ॐ असते नमः ।
४८०. ॐ क्षराय नमः ।
४८१. ॐ अक्षराय नमः ।
४८२. ॐ अविज्ञात्रे नमः ।
४८३. ॐ सहस्त्रांशवे नमः ।
४८४. ॐ विधात्रे नमः ।
४८५. ॐ कृतलक्षणाय नमः ।
४८६. ॐ गभस्तिनेमये नमः ।
४८७. ॐ सत्त्वस्थाय नमः ।
४८८. ॐ सिंहाय नमः ।
४८९. ॐ भूतमहेश्वराय नमः ।
४९०. ॐ आदिदेवाय नमः ।
४९१. ॐ महादेवाय नमः ।
४९२. ॐ देवेशाय नमः ।
४९३. ॐ देवभृद्गुरवे नमः ।
४९४. ॐ उत्तरस्मै नमः ।
४९५. ॐ गोपतये नमः ।
४९६. ॐ गोप्त्रे नमः ।
४९७. ॐ ज्ञानगम्याय नमः ।
४९८. ॐ पुरातनाय नमः ।
४९९. ॐ शरीरभूतभृते नमः ।
५००. ॐ भोक्त्रे नमः ।
५०१. ॐ कपीन्द्राय नमः ।
५०२. ॐ भूरिदक्षिणाय नमः ।
५०३. ॐ सोमपाय नमः ।
५०४. ॐ अमृतपाय नमः ।
५०५. ॐ सोमाय नमः ।
५०६. ॐ पुरुजिते नमः ।
५०७. ॐ पुरुसत्तमाय नमः ।
५०८. ॐ विनयाय नमः ।
५०९. ॐ जयाय नमः ।
५१०. ॐ सत्यसंधाय नमः ।
५११. ॐ दाशार्हाय नमः ।
५१२. ॐ सात्वतां पत्ये नमः ।
५१३. ॐ जीवाय नमः ।
५१४. ॐ विनयितासाक्षिणे नमः ।
५१५. ॐ मुकुन्दाय नमः ।
५१६. ॐ अमितविक्रमाय नमः ।
५१७. ॐ अम्भोनिधये नमः ।
५१८. ॐ अनन्तात्मने नमः ।
५१९. ॐ महोदधिशशाय नमः ।
५२०. ॐ अन्तकाय नमः ।
५२१. ॐ अजाय नमः ।
५२२. ॐ महार्हाय नमः ।
५२३. ॐ स्वाभाव्याय नमः ।
५२४. ॐ जितमित्राय नमः ।
५२५. ॐ प्रमोदनाय नमः ।
५२६. ॐ आनन्दाय नमः ।
५२७. ॐ नन्दनाय नमः ।
५२८. ॐ नन्दाय नमः ।
५२९. ॐ सत्यधर्माय नमः ।
५३०. ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
५३१. ॐ महर्षये कपिलाचार्याय नमः ।
५३२. ॐ कृतज्ञाय नमः ।
५३३. ॐ मेदिनीपतये नमः ।
५३४. ॐ त्रिपदाय नमः ।
५३५. ॐ त्रिदशाध्यक्षाय नमः ।
५३६. ॐ महाश्रृङ्गाय नमः ।
५३७. ॐ कृतान्तकृते नमः ।
५३८. ॐ महावराहाय नमः ।
५३९. ॐ गोविन्दाय नमः ।
५४०. ॐ सुषेणाय नमः ।
५४१. ॐ कनकाङ्गदिने नमः ।
५४२. ॐ गुह्याय नमः ।
५४३. ॐ गभीराय नमः ।
५४४. ॐ गहनाय नमः ।
५४५. ॐ गुप्ताय नमः ।
५४६. ॐ चक्रगदाधराय नमः ।
५४७. ॐ वेधसे नमः ।
५४८. ॐ स्वाङ्गाय नमः ।
५४९. ॐ अजिताय नमः ।
५५०. ॐ कृष्णाय नमः ।
५५१. ॐ दृढाय नमः ।
५५२. ॐ सङ्कर्षणायाच्युताय नमः ।
५५३. ॐ वरुणाय नमः ।
५५४. ॐ वारुणाय नमः ।
५५५. ॐ वृक्षाय नमः ।
५५६. ॐ पुष्कराक्षाय नमः ।
५५७. ॐ महामनसे नमः ।
५५८. ॐ भगवते नमः ।
५५९. ॐ भगघ्ने नमः ।
५६०. ॐ आनन्दिने नमः ।
५६१. ॐ वनमालिने नमः ।
५६२. ॐ हलायुधाय नमः ।
५६३. ॐ आदित्याय नमः ।
५६४. ॐ ज्योतिरदित्याय नमः ।
५६५. ॐ सहिष्णवे नमः ।
५६६. ॐ गतिसत्तमाय नमः ।
५६७. ॐ सुधन्वने नमः ।
५६८ ॐ खण्डपरशवे नमः ।
५६९. ॐ दारुणाय नमः ।
५७०. ॐ द्रविणप्रदाय नमः ।
५७१. ॐ दिविस्पृशे नमः ।
५७२. ॐ सर्वदृग्व्यासाय नमः ।
५७३. ॐ वाचस्पतये अयोनिजाय नमः ।
५७४. ॐ त्रिसाम्ने नमः ।
५७५. ॐ सामगाय नमः ।
५७६. ॐ साम्ने नमः ।
५७७. ॐ निर्वाणाय नमः ।
५७८ ॐ भेषजाय नमः ।
५८९ ॐ भिषजे नमः ।
५८०. ॐ संन्यासकृते नमः ।
५८१. ॐ शमाय नमः ।
५८२. ॐ शान्ताय नमः ।
५८३. ॐ निष्ठायै नमः ।
५८४. ॐ शान्त्यै नमः ।
५८५. ॐ परायणाय नमः ।
५८६. ॐ शुभाङ्गाय नमः ।
५८७. ॐ शान्तिदाय नमः ।
५८८. ॐ स्त्रष्ट्रे नमः ।
५८९. ॐ कुमुदाय नमः ।
५९०. ॐ कुवलेशयाय नमः ।
५९१. ॐ गोहिताय नमः ।
५९२. ॐ गोपतये नमः ।
५९३. ॐ गोप्त्रे नमः ।
५९४.. ॐ वृषभाक्षाय नमः ।
५९५. ॐ वृषप्रियाय नमः ।
५९६. ॐ अनिवर्तिने नमः ।
५९७. ॐ निवृत्तात्मने नमः ।
५९८. ॐ संक्षेप्त्रे नमः ।
५९९. ॐ क्षेमकृते नमः ।
६००. ॐ शिवाय नमः ।
६०१. ॐ श्रीवत्सवक्षसे नमः ।
६०२. ॐ श्रीवासाय नमः ।
६०३. ॐ श्रीपतये नमः ।
६०४. ॐ श्रीमतां वराय नमः ।
६०५. ॐ श्रीदाय नमः ।
६०६. ॐ श्रीशाय नमः ।
६०७. ॐ श्रीनिवासाय नमः ।
६०८. ॐ श्रीनिधये नमः ।
६०९. ॐ श्रीविभावनाय नमः ।
६१०. ॐ श्रीधराय नमः ।
६११. ॐ श्रीकराय नमः ।
६१२. ॐ श्रेयसे नमः ।
६१३. ॐ श्रीमते नमः ।
६१४. ॐ लोकत्रयाश्रयाय नमः ।
६१५. ॐ स्वक्षाय नमः ।
६१६. ॐ स्वङ्गाय नमः ।
६१७. ॐ शतानन्दाय नमः ।
६१८. ॐ नन्दिने नमः ।
६१९. ॐ ज्योतिर्गणेश्वराय नमः ।
६२०. ॐ विजितात्मने नमः ।
६२१. ॐ अविधेयात्मने नमः ।
६२२. ॐ सत्कीर्तये नमः ।
६२३. ॐ छिन्नसंशयाय नमः ।
६२४. ॐ उदीर्णाय नमः ।
६२५. ॐ सर्वतश्चक्षुषे नमः ।
६२६. ॐ अनीशाय नमः ।
६२७. ॐ शाश्वतस्थिराय नमः ।
६२८. ॐ भूशयाय नमः ।
६२९. ॐ भूषणाय नमः ।
६३०. ॐ भूतये नमः ।
६३१.ॐ विशोकाय नमः ।
६३२. ॐ शोकनाशनाय नमः ।
६३३. ॐ अर्चिष्मते नमः ।
६३४. ॐ अर्चिताय नमः ।
६३५. ॐ कुम्भाय नमः ।
६३६. ॐ विशुद्धात्मने नमः ।
६३७. ॐ विशोधनाय नमः ।
६३८. ॐ अनिरुद्धाय नमः ।
६३९. ॐ अप्रतिरथाय नमः ।
६४०. ॐ प्रद्युम्नाय नमः ।
६४१. ॐ अमितविक्रमाय नमः ।
६४२. ॐ कालनेमिघ्ने नमः ।
६४३. ॐ वीराय नमः ।
६४४ ॐ शौरये नमः ।
६४५. ॐ शूरजनेश्वराय नमः ।
६४६. ॐ त्रिलोकात्मने नमः ।
६४७. ॐ त्रिलोकेशाय नमः ।
६४८. ॐ केशवाय नमः ।
६४९. ॐ केशिघ्ने नमः ।
६५०. ॐ हरये नमः ।
६५१. ॐ कामदेवाय नमः ।
६५२. ॐ कामपालाय नमः ।
६५३. ॐ कामिने नमः ।
६५४. ॐ कान्ताय नमः ।
६५५. ॐ कृतागमाय नमः ।
६५६. ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः ।
६५७. ॐ विष्णवे नमः ।
६५८. ॐ वीराय नमः ।
६५९. ॐ अनन्ताय नमः ।
६६०. ॐ धनंजयाय नमः ।
६६१. ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
६६२. ॐ ब्रह्मकृते नमः ।
६६३. ॐ ब्रह्मणे नमः ।
६६४. ॐ ब्रह्मणे नमः ।
६६५. ॐ ब्रह्मविवर्धनाय नमः ।
६६६. ॐ ब्रह्मविदे नमः ।
६६७. ॐ ब्राह्मणाय नमः ।
६६८. ॐ ब्रह्मिणे नमः ।
६६९. ॐ ब्रह्मज्ञाय नमः ।
६७०. ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः ।
६७१. ॐ महाक्रमाय नमः ।
६७२. ॐ महाकर्मणे नमः ।
६७३. ॐ महातेजसे नमः ।
६७४. ॐ महोरगाय नमः ।
६७५. ॐ महाक्रतवे नमः ।
६७६. ॐ महायज्वने नमः ।
६७७. ॐ महायज्ञाय नमः ।
६७८. ॐ महाहविषे नमः ।
६७९. ॐ स्तव्याय नमः ।
६८०. ॐ स्तवप्रियाय नमः ।
६८१. ॐ स्तोत्राय नमः ।
६८२. ॐ स्तुतये नमः ।
६८३. ॐ स्तोत्रे नमः ।
६८४. ॐ रणप्रियाय नमः ।
६८५. ॐ पूर्णाय नमः ।
६८६. ॐ पूरयित्रे नमः ।
६८७. ॐ पुण्याय नमः ।
६८८. ॐ पुण्यकीर्तये नमः ।
६८९. ॐ अनामयाय नमः ।
६९०. ॐ मनोजवाय नमः ।
६९१. ॐ तीर्थंकराय नमः ।
६९२. ॐ वसुरेतसे नमः ।
६९३. ॐ वसुप्रदाय नमः ।
६९४. ॐ वसुप्रदाय नमः ।
६९५. ॐ वासुदेवाय नमः ।
६९६. ॐ वसवे नमः ।
६९७. ॐ वसुमनसे नमः ।
६९८. ॐ हविषे नमः ।
६९९. ॐ सद्गतये नमः ।
७००. ॐ सत्कृतये नमः ।
७०१. ॐ सत्तायै नमः ।
७०२. ॐ सद्भूतये नमः ।
७०३. ॐ सत्परायणाय नमः ।
७०४. ॐ शूरसेनाय नमः ।
७०५. ॐ यदुश्रेष्ठाय नमः ।
७०६. ॐ सन्निवासाय नमः ।
७०७. ॐ सुयामुनाय नमः ।
७०८. ॐ भूतावासाय नमः ।
७०९. ॐ वासुदेवाय नमः ।
७१०. ॐ सर्वासुनिलयाय नमः ।
७११. ॐ अनलाय नमः ।
७१२. ॐ दर्पघ्ने नमः ।
७१३. ॐ दर्पदाय नमः ।
७१४. ॐ दृप्ताय नमः ।
७१५. ॐ दुर्धराय नमः ।
७१६. ॐ अपराजिताय नमः ।
७१७. ॐ विश्वमूर्तये नमः ।
७१८. ॐ महामूर्तये नमः ।
७१९. ॐ दीप्तमूर्तये नमः ।
७२०. ॐ अमूर्तिमते नमः ।
७२१. ॐ अनेकमूर्तये नमः ।
७२२. ॐ अव्यक्ताय नमः ।
७२३. ॐ शतमूर्तये नमः ।
७२४. ॐ शताननाय नमः ।
७२५. ॐ एकस्मै नमः ।
७२६. ॐ नैकाय नमः ।
७२७. ॐ सवाय नमः ।
७२८. ॐ काय नमः ।
७२९. ॐ कस्मै नमः ।
७३०. ॐ यस्मै नमः ।
७३१. ॐ तस्मै नमः ।
७३२. ॐ पदायानुत्तमाय नमः ।
७३३. ॐ लोकबन्धवे नमः ।
७३४. ॐ लोकनाथाय नमः ।
७३५. ॐ माधवाय नमः ।
७३६. ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
७३७. ॐ सुवर्णवर्णाय नमः ।
७३८. ॐ हेमाङ्गाय नमः ।
७३९. ॐ वराङ्गाय नमः ।
७४०. ॐ चन्दनाङ्गदिने नमः ।
७४१. ॐ वीरघ्ने नमः ।
७४२. ॐ विषमाय नमः ।
७४३. ॐ शून्याय नमः ।
७४४. ॐ घृताशिषे नमः ।
७४५. ॐ अचलाय नमः ।
७४६. ॐ चलाय नमः ।
७४७. ॐ अमानिने नमः ।
७४८. ॐ मानदाय नमः ।
७४९. ॐ मान्याय नमः ।
७५०. ॐ लोकस्वामिने नमः ।
७५१. ॐ त्रिलोकधृषे नमः ।
७५२. ॐ सुमेधसे नमः ।
७५३. ॐ मेधजाय नमः ।
७५४. ॐ धन्याय नमः ।
७५५. ॐ सत्यमेधसे नमः ।
७५६. ॐ धराधराय नमः ।
७५७. ॐ तेजोवृषाय नमः ।
७५८. ॐ द्युतिधराय नमः ।
७५९. ॐ सर्वशस्त्रभृतां वराय नमः ।
७६०. ॐ प्रग्रहाय नमः ।
७६१. ॐ निग्रहाय नमः ।
७६२. ॐ व्यग्राय नमः ।
७६३. ॐ नैकश्रृङ्गाय नमः ।
७६४. ॐ गदाग्रजाय नमः ।
७६५. ॐ चतुर्मूर्तये नमः ।
७६६. ॐ चतुर्बाहवे नमः ।
७६७. ॐ चतुर्व्यूहाय नमः ।
७६८. ॐ चतुर्गतये नमः ।
७६९. ॐ चतुरात्मने नमः ।
७७० ॐ चतुर्भावाय नमः ।
७७१. ॐ चतुर्वेदविदे नमः ।
७७२. ॐ एकपदे नमः ।
७७३. ॐ समावर्ताय नमः ।
७७४. ॐ अनिवृत्तत्मने नमः ।
७७५. ॐ दुर्जयाय नमः ।
७७६. ॐ दुरितक्रमाय नमः ।
७७७. ॐ दुर्लभाय नमः ।
७७८. ॐ दुर्गमाय नमः ।
७७९. ॐ दुर्गाय नमः ।
७८०. ॐ दुरावासाय नमः ।
७८१. ॐ दुरारिघ्ने नमः ।
७८२. ॐ शुभाङ्गाय नमः ।
७८३. ॐ लोकसारङ्गाय नमः ।
७८४. ॐ सुतन्तवे नमः ।
७८५. ॐ तन्तुवर्धनाय नमः ।
७८६. ॐ इन्द्रकर्मणे नमः ।
७८७. ॐ महाकर्मणे नमः ।
७८८. ॐ कृतकर्मणे नमः ।
७८९. ॐ कृतागमाय नमः ।
७९०. ॐ उद्भवाय नमः ।
७९१. ॐ सुन्दराय नमः ।
७९२. ॐ सुन्दाय नमः ।
७९३. ॐ रत्ननाभाय नमः ।
७९४. ॐ सुलोचनाय नमः ।
७९५. ॐ अर्काय नमः ।
७९६. ॐ वाजसनाय नमः ।
७९७. ॐ श्रृङ्गिणे नमः ।
७९८. ॐ जयन्ताय नमः ।
७९९. ॐ सर्वविज्जयिने नमः ।
८००. ॐ सुवर्णबिन्दवे नमः ।
८०१. ॐ अक्षोभ्याय नमः ।
८०२. ॐ सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः ।
८०३. ॐ महाह्रदाय नमः ।
८०४. ॐ महागर्ताय नमः ।
८०५. ॐ महाभूताय नमः ।
८०६. ॐ महानिधये नमः ।
८०७. ॐ कुमुदाय नमः ।
८०८. ॐ कुन्दराय नमः ।
८०९. ॐ कुन्दाय नमः ।
८१०. ॐ पर्जन्याय नमः ।
८११. ॐ पावनाय नमः ।
८१२. ॐ अनिलाय नमः ।
८१३. ॐ अमृताशाय नमः ।
८१४. ॐ अमृतवपुषे नमः ।
८१५. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
८१६. ॐ सर्वतोमुखाय नमः ।
८१७. ॐ सुलभाय नमः ।
८१८. ॐ सुव्रताय नमः ।
८१९. ॐ सिद्धाय नमः ।
८२०. ॐ शत्रुजिते नमः ।
८२१. ॐ शत्रुतापनाय नमः ।
८२२. ॐ न्यग्रोधाय नमः ।
८२३. ॐ उदुम्बराय नमः ।
८२४. ॐ अश्वत्थाय नमः ।
८२५. ॐ चाणूरन्ध्रनिषूदनाय नमः ।
८२६. ॐ सहस्त्रार्चिषे नमः ।
८२७. ॐ सप्तजिह्वाय नमः ।
८२८. ॐ सप्तैधसे नमः ।
८२९. ॐ सप्तवाहनाय नमः ।
८३०. ॐ अमूर्तये नमः ।
८३१. ॐ अनघाय नमः ।
८३२. ॐ अचिन्त्याय नमः ।
८३३. ॐ भयकृते नमः ।
८३४. ॐ भयनाशनाय नमः ।
८३५. ॐ अणवे नमः ।
८३६. ॐ बृहते नमः ।
८३७. ॐ कृशाय नमः ।
८३८. ॐ स्थूलाय नमः ।
८३९. ॐ गुणभृते नमः ।
८४०. ॐ निर्गुणाय नमः ।
८४१. ॐ महते नमः ।
८४२. ॐ अधृताय नमः ।
८४३. ॐ स्वधृताय नमः ।
८४४. ॐ स्वास्याय नमः ।
८४५. ॐ प्राग्वंशाय नमः ।
८४६. ॐ वंशवर्धनाय नमः ।
८४७. ॐ भारभृते नमः ।
८४८. ॐ कथिताय नमः ।
८४९. ॐ योगिने नमः ।
८५०. ॐ योगीशाय नमः ।
८५१. ॐ सर्वकामदाय नमः ।
८५२. ॐ आश्रमाय नमः ।
८५३. ॐ श्रमणाय नमः ।
८५४. ॐ क्षामाय नमः ।
८५५. ॐ सुपर्णाय नमः ।
८५६. ॐ वायुवाहनाय नमः ।
८५७. ॐ धनुर्धराय नमः ।
८५८. ॐ धनुर्वेदाय नमः ।
८५९. ॐ दण्डाय नमः ।
८६०. ॐ दमयित्रे नमः ।
८६१. ॐ दमाय नमः ।
८६२. ॐ अपराजिताय नमः ।
८६३. ॐ सर्वसहाय नमः ।
८६४. ॐ नियन्त्रे नमः ।
८६५. ॐ अनियमाय नमः ।
८६६. ॐ अयमाय नमः ।
८६७. ॐ सत्त्ववते नमः ।
८६८. ॐ सात्त्विकाय नमः ।
८६९. ॐ सत्याय नमः ।
८७०. ॐ सत्यधर्मपरायणाय नमः ।
८७१. ॐ अभिप्रायाय नमः ।
८७२. ॐ प्रियार्हाय नमः ।
८७३. ॐ अर्हाय नमः ।
८७४. ॐ प्रियकृते नमः ।
८७५. ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ।
८७६. ॐ विहायसगतये नमः ।
८७७. ॐ ज्योतिषे नमः ।
८७८. ॐ सुरुचये नमः ।
८७९. ॐ हुतभुजे नमः ।
८८०. ॐ विभवे नमः ।
८८१. ॐ रवये नमः ।
८८२. ॐ विरोचनाय नमः ।
८८३. ॐ सूर्याय नमः ।
८८४. ॐ सवित्रे नमः ।
८८५. ॐ रविलोचनाय नमः ।
८८६. ॐ अनन्ताय नमः ।
८८७. ॐ हुतभुजे नमः ।
८८८. ॐ भोक्त्रे नमः ।
८८९. ॐ सुखदाय नमः ।
८९०. ॐ नैकजाय नमः ।
८९१. ॐ अग्रजाय नमः ।
८९२. ॐ अनिर्विण्णाय नमः ।
८९३. ॐ सदामर्षिणे नमः ।
८९४. ॐ लोकाधिष्ठानाय नमः ।
८९५. ॐ अद्भुताय नमः ।
८९६. ॐ सनाते नमः ।
८९७. ॐ सनातनतमाय नमः ।
८९८. ॐ कपिलाय नमः ।
८९९. ॐ कपये नमः ।
९००. ॐ अप्ययाय नमः ।
९०१. ॐ स्वस्तिदाय नमः ।
९०२. ॐ स्वस्तिकृते नमः ।
९०३. ॐ स्वस्तये नमः ।
९०४. ॐ स्वस्तिभुजे नमः ।
९०५. ॐ स्वस्तिदक्षिणाय नमः ।
९०६. ॐ अरौद्राय नमः ।
९०७. ॐ कुण्डलिने नमः ।
९०८. ॐ चक्रिणे नमः ।
९०९. ॐ विक्रमिणे नमः ।
९१०. ॐ ऊर्जितशासनाय नमः ।
९११. ॐ शब्दातिगाय नमः ।
९१२. ॐ शब्दसहाय नमः ।
९१३. ॐ शिशिराय नमः ।
९१४. ॐ शर्वरीकराय नमः ।
९१५. ॐ अक्रूराय नमः ।
९१६. ॐ पेशलाय नमः ।
९१७. ॐ दक्षाय नमः ।
९१८. ॐ दक्षिणस्यै नमः ।
९१९. ॐ क्षमिणां वराय नमः ।
९२०. ॐ विद्वत्तमाय नमः ।
९२१. ॐ वीतभयाय नमः ।
९२२. ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ।
९२३. ॐ उत्तारणाय नमः ।
९२४. ॐ दुष्कृतिघ्ने नमः ।
९२५. ॐ पुण्याय नमः ।
९२६. ॐ दुःस्वप्ननाशनाय नमः ।
९२७. ॐ वीरघ्ने नमः ।
९२८. ॐ रक्षणाय नमः ।
९२९. ॐ सद्भ्यो नमः ।
९३०. ॐ जीवनाय नमः ।
९३१. ॐ पर्यवस्थिताय नमः ।
९३२. ॐ अनन्तरूपाय नमः ।
९३३. ॐ अनन्तश्रिये नमः ।
९३४. ॐ जितमन्यवे नमः ।
९३५. ॐ भयापहाय नमः ।
९३६. ॐ चतुरस्त्राय नमः ।
९३७. ॐ गभीरात्मने नमः ।
९३८. ॐ विदिशाय नमः ।
९३९. ॐ व्यादिशाय नमः ।
९४०. ॐ दिशाय नमः ।
९४१. ॐ अनादये नमः ।
९४२. ॐ भूर्भुवे नमः ।
९४३. ॐ लक्ष्म्यै नमः ।
९४४. ॐ सुवीराय नमः ।
९४५. ॐ रुचिराङ्गदाय नमः ।
९४६. ॐ जननाय नमः ।
९४७. ॐ जनजन्मादये नमः ।
९४८. ॐ भीमाय नमः ।
९४९. ॐ भीमपराक्रमाय नमः ।
९५०. ॐ आधारनिलयाय नमः ।
९५१. ॐ अधात्रे नमः ।
९५२. ॐ पुष्पहासाय नमः ।
९५३. ॐ प्रजागराय नमः ।
९५४. ॐ ऊर्ध्वगाय नमः ।
९५५. ॐ सत्पथाचाराय नमः ।
९५६. ॐ प्राणदाय नमः ।
९५७. ॐ प्रणवाय नमः ।
९५८. ॐ पणाय नमः ।
९५९. ॐ प्रमाणाय नमः ।
९६०. ॐ प्राणनिलयाय नमः ।
९६१. ॐ प्राणभृते नमः ।
९६२. ॐ प्राणजीवनाय नमः ।
९६३. ॐ तत्त्वाय नमः ।
९६४. ॐ तत्त्वविदे नमः ।
९६५. ॐ एकात्मने नमः ।
९६६. ॐ जन्ममृत्युजरातिगाय नमः ।
९६७. ॐ भूर्भुवःस्वस्तरवे नमः ।
९६८. ॐ ताराय नमः ।
९६९. ॐ सवित्रे नमः ।
९७०. ॐ प्रपितामहाय नमः ।
९७१. ॐ यज्ञाय नमः ।
९७२. ॐ यज्ञपतये नमः ।
९७३. ॐ यज्वने नमः ।
९७४. ॐ यज्ञाङ्गाय नमः ।
९७५. ॐ यज्ञवाहनाय नमः ।
९७६. ॐ यज्ञभृते नमः ।
९७७. ॐ यज्ञकृते नमः ।
९७८. ॐ यज्ञिने नमः ।
९७९. ॐ यज्ञभुजे नमः ।
९८०. ॐ यज्ञसाधनाय नमः ।
९८१. ॐ यज्ञान्तकृते नमः ।
९८२. ॐ यज्ञगुह्याय नमः ।
९८३. ॐ अन्नाय नमः ।
९८४. ॐ अन्नादाय नमः ।
९८५. ॐ आत्मयोनये नमः ।
९८६. ॐ स्वयंजाताय नमः ।
९८७. ॐ वैखानाय नमः ।
९८८. ॐ सामगायनाय नमः ।
९८९. ॐ देवकीनन्दनाय नमः ।
९९०. ॐ स्त्रष्ट्रे नमः ।
९९१. ॐ क्षितीशाय नमः ।
९९२. ॐ पापनाशनाय नमः ।
९९३. ॐ शङ्खभृते नमः ।
९९४. ॐ नन्दकिने नमः ।
९९५. ॐ चक्रिणे नमः ।
९९६. ॐ शार्ङ्गधन्वने नमः ।
९९७. ॐ गदाधराय नमः ।
९९८. ॐ रथाङ्गपाणये नमः ।
९९९. ॐ अक्षोभ्याय नमः ।
१०००. ॐ सर्वप्रहरणायुधाय नमः ।
॥ इति श्रीविष्णुसहस्त्रनामवलिः सम्पूर्णा ॥
 
Download Vishnu Sahasranamam PDF or shree Vishnu Saharranamavali pdf from https://www.saibaba.us/texts/vishnusahasranama.pdf

Post a Comment

0 Comments